Seigado Natsume Gallery
Work: Gozu Daio, Oni Yamori etc.
4-8-28 Kudan Minami,
Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0074