Daiichi Hotel Tokyo - Temple Corridor
Work: A-Un Doji
1-2-6 Shinbashi,
Minato-ku,
Tokyo 105-0004